تحقیق در مورد مناقصه فاز2 سوله4012

تحقیق در مورد مناقصه فاز2 سوله4012 ,مناقصه فاز2 سوله4012,دانلود تحقیق در مورد مناقصه فاز2 سوله4012 ,مناقصه,فاز2,سوله4012|1231361|ney
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان تحقیق در مورد مناقصه فاز2 سوله4012 آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 16 صفحه

قسمتی از متن .doc :

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد ايرانشهر

مناقصه

فاز 2 سوله ورزشي طرح 4012 دانشگاه آزاد اسلامي در شهر ايرانشهر

تاريخ مناقصه: /5/1389

بسمه تعالي

*نماز آرام بخش قلب و روح است*

فهرست

1-دعوتنامه

2-تعهد نامه

3-تعهدنامه منع مداخله كارمندان دولت

4-شرايط مناقصه

5-درصدها بر اساس شرح عمليات

6- شرح لوازم مصرفي و مشخصات لوازم تاسيسات مكانيكي

7- شرح لوازم مصرفي و مشخصات لوازم برقي

8--شرح لوازم مصرفي و مشخصات كارهاي ابنيه

9-برگ پيشنهاد قيمت

* لازم به ذكر است كه كليه صفحات اين دفترچه ميبايست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور شركت پيشنهاد دهنده برسد و كليه جداول تكميل شده باشد در غير اينصورت پيشنهاد دهنده از مناقصه حذف ميگردد.

با سمه تعالي

فرم شماره يك

« دعوتنامه »

شركت

سلام عليكم

بازگشت به نامه شماره مبني بر اعلام آمادگي جهت شركت در مناقصه فاز 2 سوله ورزشي طرح 4012 اين دانشگاه خواهشمند است در صورت تمايل با توجه به موارد زير و با در دست داشتن فيش بانكي به مبلغ 000/200 ريال به حساب جاري سيبا 0106200298005 بانك ملي ايران به نام دانشگاه آزاد اسلامي مربوط به مناقصه فاز 2 سوله ورزشي طرح 4012 نسبت به خريد اسناد مناقصه و تنظيم استعلام بها اقدام نمائيد.

1-موضوع مناقصه عمومي:

اجراي پروژه فاز 2 سوله ورزشي طرح 4012 به مساحت حدوداً 3792.2 مترمربع زيربنا، اسكلت سوله انجام شده و ساير مشخصات طبق نقشه هاي اجرائي و تفصيلي بطور كامل و بصورت مترمربع زيربنا با مصالح

2- محل پروژه :

ايرانشهر – جاده بمپور – روبروي بيمارستان ايران و پمپ بنزين – سايت جديد الاحداث دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايرانشهر .

3- مدت قرارداد :

مدت قرارداد 4 ماه از تاريخ انعقاد قرارداد كه پس از تحويل اسكلت سوله در تاريخ 01/09/89 خواهد بود.

4- پيشنهادات

الف- بصورت مترمربع زيربنا با مصالح (كليه مصالح بعهده پيمانكار مي باشد ).

ب- تهيه متره و برآورد براي فاز 2 سوله ورزشي طرح 4012 براساس مترمربع زيربنا خواهد بود و هيچگونه تعديل پرداخت نخواهد شد.

پ - پرداخت بيمه و ماليات و عوارض شهرداري (كليه كسور قانوني) بعهده پيمانكار ميباشد.

ح- اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت مي بايست حداكثر تا ساعت دوازده ظهر روز -------------- در پاكتهاي لاك و مهر شده كه روي آن نوشته شده باشد ( مربوط به مناقصه فاز 2 سوله ورزشي طرح 4012 دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايرانشهر ) تسليم گردد.

دـ- پيشنهادات بايد بطور صريح و روشن عنوان گرديده و كاملاً خوانا و بدون خط خوردگي باشد.

ه- هر گونه پيشنهادي و يا نوشته اي خارج از موضوع درخواست در برگ فرم پيشنهاد قيمت (فرم شماره 9) خلاف محسوب گشته و از مناقصه خارج مي گردد.

5- كليه شركت كنندگان مي بايست بهمراه پيشنهاد خود مدارك زير را تحويل نمايند :

5-1- دعوتنامه دريافت شده با مهر و امضاء مجاز و تعهدآور شركت

5-2- فيش بانكي به مبلغ 000/200 ريال به حساب جاري سيبا 0106200298005 بانك ملي ايران كه در زمان تحويل اسناد، مدارك و نقشه هاي مناقصه توسط آن شركت تحويل دستگاه مناقصه گذار گردد.

5-3- فتوكپي روزنامه رسمي حاوي آخرين تغييرات شركت و اساسنامه شركت .

5-4- برگ تكميل شده پيشنهاد قيمت با مهر و امضاء مجاز و تعهدآور شركت

5-5- فتوكپي درجه بندي شركت از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي در سال جاري (حداقل رتبه5 ابنيه)

5-6- كليه نقشه هاي دريافتي از كارفرما و همچنين كليه اسناد مناقصه كه به مهر و امضاء مجاز و تعهدآور شركت ممهور شده باشد.

5-7- دعوتنامه ارسالي و همچنين تعهدنامه كه پس از رويت به مهر و امضاء مجاز و تعهدآور شركت ممهور شده باشد.

5-8- ضمانت نامه معتبر بانكي مبني بر تعهد شركت در مناقصه از يكي از بانكهاي معتبر به مبلغ 000/000/100 ريال در وجه كارفرما دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايرانشهر يا واريزي نقدي به حساب جاري سيبا 0106200298005 بانك ملي ايران و ارائه فيش واريزي .

6- پيشنهاد واصله روز با حضور يكنفر نماينده از هريك از شركتهاي پيشنهاددهنده (با در دست داشتن معرفي نامه شركت) باز و قرائت خواهد شد.

7- كارفرما دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايرانشهر در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات آزاد خواهد بود .

8- برنده پيشنهاد حداكثر ظرف مدت 10 روز بعد از ابلاغ مي بايست نسبت به امضاء قرارداد اقدام نمايد.

9- نقشه هاي مربوط به موضوع مناقصه پس از دريافت فيش بانكي به پيوست اسناد تحويل مي شود.

10- مشخصات لوازم مصرفي (تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي) كه در ساختمان مورد مناقصه استفاده مي گردند مي بايست عيناً مطابق به مشخصات ارائه شده پيوست باشد و ضمناً اين مشخصات جزو پيوستهاي قرارداد في ما بين خواهد بود و مهندسين ناظر مربوطه خارج از مشخصات تأييد و ارائه شده تحويل نخواهد گرفت و كليه خسارات وارده بعهده پيمانكار خواهد بود.

11- بخشي از نيروي كار متخصص مورد نياز پيمانكار را دانشگاه معرفي نموده (حداكثر 20% از نيروها) و پيمانكار از افراد معرفي شده واجد شرايط لازم مي بايست در موضوع قرارداد استفاده نمايد. بديهي است استفاده از خدمات نيروهاي متخصص و فارغ