تحقیق در مورد مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌ 80

تحقیق در مورد مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ 80 ,مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ 80,دانلود تحقیق در مورد مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ 80 ,|1231357|ney
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان تحقیق در مورد مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌ 80 آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 92 صفحه

قسمتی از متن .doc :

پيوست‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌

مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

فهرست‌ مندرجات‌

شمـاره‌ بنـد

مقدمـه‌ 1 تا10

هدف‌ و جايگاه‌ 1 تا 4

ديدگاه‌ كلي‌ 5

گزارشگري‌ مالي‌ و اجزاي‌ آن‌ 6 تا 7

دامنه‌ كاربرد 8 تا 9

واحد گزارشگر 10

ساير موارد 11

فصل‌ اول‌ ـ هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌ 1-1 تا 13-1

استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ و نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ آنان‌ 5-1 تا 6-1

وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ 7-1 تا 13-1

فصل‌ دوم‌ ـ خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ مالي 1-2 تا 35-2

كيفيت‌ اهميت‌ 6-2 تا 7-2

خصوصيات‌ كيفي‌ مرتبط‌ با محتواي‌ اطلاعات 8-2 تا 19-2

مربوط‌ بودن‌ 8-2 تا 11-2

ـ ارزش‌ پيش‌بيني‌ كنندگي‌ و تأييدكنندگي‌ 9-2 تا 10-2

ـ انتخاب‌ خاصه‌ 11-2

قابل‌ اتكا بودن‌ 12-2 تا 19-2

ـ بيان‌ صادقانه‌ 14-2 تا 15-2

ـ رجحان‌ محتوا برشكل‌ 16-2

ـ بي‌طرفي‌ 17-2

ـ احتياط‌ 18-2

ـ كامل‌ بودن‌ 19-2

خصوصيات‌ كيفي‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌ 20-2 تا 29-2

قابل‌ مقايسه‌ بودن‌ 21-2 تا 26-2

ـ ثبات‌ رويه‌ 24-2

ـ افشائيات‌ 25-2 تا 26-2

قابل‌ فهم‌بودن‌ 27-2 تا 29-2

ـ ادغام‌ و طبقه‌بندي‌ اطلاعات‌ 28-2

ـ توان‌ استفاده‌كنندگان‌ 29-2

پيوست‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌

مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)

شمـاره‌ بنـد

محدوديتهاي‌ حاكم‌ بر خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ مالي‌ 30-2 تا 34-2

ـ موازنه‌ بين‌ خصوصيات‌ كيفي‌ 31-2 تا 32-2

ـ به‌ موقع‌ بودن‌ 33-2

ـ منفعت‌ و هزينه‌ 34-2

تصوير مطلوب‌ 35-2

فصل‌ سوم‌ ـ عناصر صورتهاي‌ مالي‌ 1-3 تا 50-3

داراييها و بدهيها 5-3 تا 34-3

داراييها 5-3 تا 18-3

ـ تعريف‌ دارايي‌ 5-3

ـ حقوق‌ و ساير راههاي‌ دستيابي‌ مشروع‌ 6-3 تا 10-3

ـ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ 11-3 تا 14-3

ـ كنترل‌ توسط‌ واحد تجاري‌ 15-3 تا 16-3

ـ معاملات‌ يا ساير رويدادهاي‌ گذشته‌ 17-3

ـ مخاطره‌ 18-3

بدهيها 19-3 تا 28-3

ـ تعريف‌ بدهي 19-3 تا 23-3

ـ تعهدات‌ 24-3 تا 27-3

ـ معاملات‌ يا ساير رويدادهاي‌ گذشته‌ 28-3

ساير جنبه‌هاي‌ داراييها و بدهيها 29-3 تا 34-3

ـ قرينه‌ بودن‌ داراييها و بدهيها 29-3 تا 30-3

ـ تهاتر داراييها و بدهيها 31-3 تا 34-3

حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ 35-3 تا 42-3

درآمدها و هزينه‌ها 43-3 تا 44-3

آورده‌ و ستانده‌ صاحبان‌ سرمايه‌ 45-3 تا 50-3

پيوست‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌

مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)